Dịch vụ phát hành cổ phiếu ESOP

[Total: 0    Average: 0/5]

Dựa trên việc tuân thủ và thực hiện đúng các điều khoản, điều kiện quy định. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ tư vấn Phát hành cổ phiếu cho Cán Bộ Công Nhân Viên theo chương trình lựa chọn (ESOP), tư vấn lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với các công việc cụ thể sau:

1) Phát hành cổ phiếu tăng cho Cán Bộ Công Nhân Viên theo chương trình lựa chọn (ESOP)

a. Rà soát và tư vấn hoàn thiện các vấn đề pháp lý và tài chính liên quan đến đợt phát hành.
b. Hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu và các tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
c. Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép phát hành trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
d. Thay mặt Khách hàng làm việc với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành.
e. Hỗ trợ Khách hàng thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định trước và sau khi phát hành.
f. Hỗ trợ Khách hàng thực hiện phân phối cổ phiếu cho Cán Bộ Công Nhân Viên và Báo cáo kết quả phát hành

2) Tư vấn Khách hàng thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu và đăng ký chứng khoán bổ sung
a. Lập hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam.
b. Thay mặt khách hàng làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán về hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung;

3) Tư vấn niêm yết bổ sung
a. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung gửi Sở Giao dịch chứng khoán, bao gồm: Báo cáo kết quả phát hành, Danh sách cổ đông sau phát hành, Điều lệ Công ty và các tài liệu pháp lý và tài chính khác.
b. Thay mặc khách hàng làm việc với Sở giao dịch chứng khoán về hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung.
c. Tư vấn Khách hàng thực hiện việc công bố thông tin về ngày giao dịch.

admin

admin

Biareview not only include review, preview or tutorial but also zone shoping online in the amazon e-commercial. Therefore product always warranty about quality and price usually update discount for sale and easy to order

Every product prepare launcher and provide on release date will be unboxing and check to bring full specifications & details features, service manual even suggest choose accessories. Thank for visting and sharing !
admin

Latest posts by admin (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *