Hướng dẫn tổ chức đại hội đồng cổ đông

[Total: 0    Average: 0/5]

Hỗ trợ tư vấn tổ chức đại hội cổ đông

Liên hệ: Mr. Định (0919.218.938)

TT Thời gian Nội dung công việc Thực hiện
1. 8h30’ – 9h00 Đăng ký tham dự Đại hội Ban tổ chức
– Đón tiếp khách, đăng ký tham gia đại hội.
– Đội lễ tân hướng dẫn đăng ký đại biểu
– Đội lễ tân hướng dẫn khách vào khán phòng.
– Ban đăng kiểm tổng hợp số liệu chuẩn bị cho buổi lễ bắt đầu. Kết thúc đăng ký đại biểu, Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu được in ngay nội dung.
 –  Ban tổ chức chuyển báo cáo tính hợp lệ cho Bà ……………………….. – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu lên đọc.
– Chiếu hình trực tiếp lên màn hình lớn trong khán phòng.
2. 09h00 – 09h05’ Báo cáo thẩm tra tư các cổ đông MC
Xin trân trọng kính mời quý Đại biểu ổn định chỗ ngồi để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm n Công ty cổ phần ……………………… xin phép được bắt đầu. (Ông…………………….)
Kính thưa đại hội. Để đảm bảo tính pháp lý của đại hội, Sau đây, xin trân trọng kính mời Bà ……………………….. – đại diện Ban kiểm soát lên báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội”
Bà ……………………….. đọc báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của ĐH
3. 09h05’ – 09h10’ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn MC
Kính thưa các quý vị cổ đông. (Ông…………………….)
Kính thưa toàn thể Đại hội.
– Căn cứ luật doanh nghiệp.
 – Căn cứ theo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ……………………….
Hôm nay, Công ty cổ phần ……………………… tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm nCông ty cổ phần may Sông Hồng, thực hiện báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm n -1, bàn phương hướng kế hoạch SXKD năm n, Thông qua báo cáo tài chính năm n -1, phương án phân phối lợi nhuận, phương án thanh toán cổ tức năm n-1và biểu quyết một số nội dung được trình bày trong đại hội theo chương trình đề ra.
Tôi cũng xin nhiệt liệt chào đón các thành viên HĐQT, BKS và toàn thể các đại biểu đến dự Đại hội hôm nay. Sau đây, xin trân trọng kính mời Ông……………………., Chủ tịch HĐQT lên bàn Chủ tịch để điểu khiển Đại hội
4. 09h10’ – 09h15’ Giới thiệu thư ký và Ban kiểm phiếu: Chủ tọa
Xin kính chào Quý Đại biểu và rất vui mừng được đón tiếp quý vị đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nCông ty cổ phần ………………………. Tôi xin được bắt đầu cuộc họp hôm nay. (Ông…………………….)
(Ban thư ký)
Kính thưa Đại hội !
Để giúp đại hội ghi chép nội dung, diễn biến trong quá trình đại hội và nghị quyết Đại hội, Tôi xin đề cử Thư ký của Đại hội như sau:
Ông Bùi Văn Cận – Thư ký công ty
Xin ý kiến Đại hội.
– Cổ đông nào nhất trí. Xin giơ thẻ biểu quyết.
– Cổ đông nào không nhất trí, Xin giơ thẻ biểu quyết?
– Cổ đông nào có ý kiến khác? (Không có cổ đông nào có ý kiến khác).
Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký
(Bầu Ban kiểm phiếu:)
Kính thưa Đại hội ! Để giúp đại hội việc kiểm phiếu biểu quyết Ban tổ chức đại hội Tôi xin đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử như sau:
1. Ông ……………………….. – Chức vụ, Trưởng ban
2. Ông ……………………….. – Chức vụ ,Thành viên
3. Bà ……………………….. – Chức vụ, Thành viên
Xin ý kiến Đại hội.
– Cổ đông nào nhất trí. Xin giơ thẻ biểu quyết.
– Cổ đông nào không nhất trí, Xin giơ thẻ biểu quyết?
– Cổ đông nào có ý kiến khác? (Không có cổ đông nào có ý kiến khác).
Như vậy, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu
Xin cảm ơn Đại hội!
Được sự thông qua của Đại hội, sau đây Ban tổ chức xin  mời  Đoàn thư ký lên làm việc.
5. 09h15’ – 09h25’ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
Để Đại hội diễn ra theo đúng trình tự thủ tục và đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau đây tôi xin thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: Chủ tọa
(Đọc quy chế kèm theo Mục 5. Quy chế làm việc của ĐH) (Ông…………………….)
Xin ý kiến Đại hội.
– Cổ đông nào nhất trí. Xin giơ thẻ biểu quyết.
– Cổ đông nào không nhất trí, Xin giơ thẻ biểu quyết?
– Cổ đông nào có ý kiến khác? (Không có cổ đông nào có ý kiến khác).
Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
6. 09h25’ –09h30’ Thông qua chương trình làm việc của  Đại hội
Kính thưa các quý vị cổ đông. Kính thưa Đại hội. Chủ tọa
Như vậy theo báo cáo của Ban kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội, Đại hội của chúng ta đủ các điều kiện để tiến hành đại hội. (Ông…………………….)
Kính thưa các Quý Đại biểu, nội dung chương trình chúng tôi đã gửi đến tay các Quý vị, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin được trình lên Đại hội Chương trình nghị sự của Đại hội như sau:
1. Báo cáo hoạt động năm n-1của HĐQT  và Ban TGĐ
2. Báo cáo hoạt động năm n-1của BKS
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm n -1
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm n -1
5. Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức n
6. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm n-1và kế hoạch chi trả năm n
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính n
8. Việc thực hiện niêm yết/ đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
9. Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
Nếu không có ý kiến khác, xin quý vị giơ Thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình đại hội:
– Cổ đông nào nhất trí. Xin giơ thẻ biểu quyết.
– Cổ đông nào không nhất trí, Xin giơ thẻ biểu quyết?
– Cổ đông nào có ý kiến khác? (Không có cổ đông nào có ý kiến khác).
Như vậy, Đại hội đã biểu quyết nhất trí với chương trình nghị sự đề ra.
Xin cảm ơn Đại hội !
7. 09h30’ –  09h40’ Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Ban TGĐ, Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh năm n -1; phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận sau thuế năm n -1 Chủ tọa
Kính thưa đại hội: Tiếp theo chương trình Tôi xin trình bày Báo cáo hoạt động năm n-1của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc; Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh năm n -1; phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận sau thuế năm n -1 (Ông…………………….)
(Đọc nội dung kèm theo Mục 7. Báo cáo HĐQT, BTGD)
8. 09h40’ – 09h50’ Báo cáo của Ban Kiểm soát
Xin cảm ơn Ông……………………., tiếp theo chương trình, sau đây xin trân trọng giới thiệu Bà ……………………….. lên trình bày báo cáo hoạt động năm n-1của BKS MC
Xin kính mời Bà (Ông…………………….)
(Đọc nội dung kèm theo Mục 9. Báo cáo BKS) Trưởng BKS
(Bà ………………………..)
9. 9h50 – 10h00’ Báo cáo Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm n MC
Kính thưa đại hội: Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Ông …………………………. – Tổng Giám đốc trình bày Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức n; (Ông…………………….)
(Đọc nội dung kèm theo Mục 8.Kế hoạch kinh doanh năm n Tổng giám đốc
(Ông ………………………….)
10. 10h00’ – 10h10’ Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính n; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm n-1và kế hoạch chi trả năm n; Tờ trình về việc thực hiện niêm yết/ đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Tờ trình về việc Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
Xin cảm ơn ông …………………………., Tiếp theo tôi xin kính mời Ông……………………. – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính n; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm n-1và kế hoạch chi trả năm n; Tờ trình về việc thực hiện niêm yết/ đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Tờ trình về việc Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.
 (Đọc nội dung kèm theo Mục 9.10.11.12.13 ) MC
(Ông…………………….)
Chủ tọa
(Ông…………………….)
11. 10h10’ – 10h15’ Các nội dung biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa
Kính thưa đại hội (Ông…………………….)
Như vậy quý vị đại biểu đã vừa nghe phần trình bày các báo cáo, tờ trình tại đại hội, sau đây, tôi xin trình bày các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:
1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm n-1của HĐQT và Ban TGĐ
2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm n-1của BKS
3. Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm n -1
4. Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm n -1
5. Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức n
7. Nội dung 6: Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm n-1và kế hoạch chi trả năm n.
6. Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính n
8. Nội dung 8: Việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
9. Nội dung 9: Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty
12. 10h15’ – 10h20’ Thảo luận: MC
Kính thưa đại hội, trước khi đi vào phần biểu quyết 9 nội dung nêu trên tại Đại hội, xin kính mời các quý vị đại biểu tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại đại hội. Quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi gián tiếp bằng phiếu thảo luận lên Bàn chủ tọa. (Ông…………………….)
13. 10h20’ – 10h30’ Biểu quyết
Kính thưa đại hội.
Như vậy Đại hội đã nghe các báo cáo tờ trình và đưa ra ý kiến thảo luận. MC
Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Ông ……………………….._ Trưởng ban kiểm phiếu lên điều hành nội dung Biểu quyết. (Ông…………………….)
Xin kính mời Ông.
14. 10h30 – 10h40’ Biểu quyết Trưởng ban kiêm phiếu
Kính thưa đại hội: (Ông ………………………..)
Theo chương trình của Đại hội, sau đây chúng ta sẽ tiến hành Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
Được sự phân công của Ban tổ chức tôi xin Công bố Quy chế biểu quyết
 (Đọc nội dung kèm theo Mục 6. Quy chế biểu quyết)
Đề nghị  Đại hội cho ý kiến bằng thẻ biểu quyết:
– Cổ đông nào nhất trí. Xin giơ thẻ biểu quyết.
– Cổ đông nào không nhất trí, Xin giơ thẻ biểu quyết?
– Cổ đông nào có ý kiến khác? (Không có cổ đông nào có ý kiến khác).
Như vậy, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua
Xin cảm ơn Đại hội !
(Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành cổ đông bỏ phiếu sau đó chuyển lại cho ban kiểm phiếu để kiểm)
15. 10h40’ – 11h00’ Đại hội nghỉ giải lao, ban kiểm phiếu làm việc MC
Giải lao (20 phút) (Ông…………………….)
16. 11h00’ – 11h10’ Công bố kết quả biểu quyết Trưởng Ban kiểm phiếu
Kính thưa đại hội: thay mặt cho ban kiểm phiếu tôi xin được Công bố kết Quả kiểm phiếu biểu Quyết (Ông ………………………..)
(Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu)
17. 11h10’ – 11h20’ Trình Bày dự thảo biên bản và nghị quyết đại hội
Kính thưa đại hội: tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mới ông  Bùi Văn Cận – Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. MC
Xin kính mời ông (Ông…………………….)
18. 11h20’ – 11h25’ Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Chủ tọa
Kính thưa đại hội. (Ông…………………….)
Đại hội vừa nghe ông Bùi Văn Cận – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội
Sau đây xin mời đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Nghị quyết của Đại hội
– Cổ đông nào nhất trí. Xin giơ thẻ biểu quyết.
– Cổ đông nào không nhất trí, Xin giơ thẻ biểu quyết?
– Cổ đông nào có ý kiến khác? (Không có cổ đông nào có ý kiến khác).
Như vậy, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua
Xin cảm ơn Đại hội !
19. 11h 25’ – 11h30’ Bế mạc đại hội Chủ tọa
Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, hôm nay Đại hội đồng cổ đông thường niên năm n Công ty cổ phần ……………………… đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến. (Ông…………………….)
Thay mặt cho BTC Tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị khách quý, các quý vị cổ đông  luôn luôn quan tâm tới sự phát triển của Công ty cổ phần ……………………… ngày càng lớn mạnh.
Kính thưa đại hội, chương trình  đại hội đồng cổ đông thường niên năm n đến đây kết thúc. Xin kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị cổ đông của Công ty có nhiều sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt.
Xin trân trọng cảm ơn
admin

admin

Biareview not only include review, preview or tutorial but also zone shoping online in the amazon e-commercial. Therefore product always warranty about quality and price usually update discount for sale and easy to order

Every product prepare launcher and provide on release date will be unboxing and check to bring full specifications & details features, service manual even suggest choose accessories. Thank for visting and sharing !
admin

Latest posts by admin (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *