Lập kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông

[Total: 0    Average: 0/5]

FPTS sẽ cung cấp cho Khách Hàng Dịch vụ Hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở với các công việc cụ thể sau:

1) Trước ngày Tổ chức Đại Hội Cổ Đông:

• Tư vấn nội dung sửa Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014
• Tư vấn Khách hàng chuẩn bị tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015 với thủ tục và trình tự Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
• Xây dựng chương trình và kịch bản chi tiết cho Đại hội.
• Hỗ trợ Khách hàng rà soát, chuẩn hóa các Báo cáo (Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát), nội dung các tờ trình, quy chế biểu quyết, quy chế làm việc tại đại hội đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán.
• Soạn các văn bản khác phục vụ đại hội: Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
• Tư vấn nội dung điều khiển Đại hội của Chủ tọa

2) Tại Đại hội cổ đông:
• Sử dụng phần mềm chuyên nghiệp thực hiện tạo lập và in ấn chính xác tài liệu đại hội để gửi tới từng cổ đông theo “Mã đại biểu”: Giấy mời, Thẻ đại biểu, Phiếu biểu quyết;
• Sử dụng phần mềm và đội ngũ thực hiện chuyên nghiệp nhận đăng ký của cổ đông, tổng hợp danh sách cổ đông, số cổ phần tham dự Đại hội và gửi cho Ban Tổ chức trước giờ khai mạc;
• Sử dụng phần mềm và đội ngũ thực hiện chuyên nghiệp thực hiện kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết tại Đại hội, báo cáo kết quả cho Ban Kiểm phiếu để công bố kết quả cho cổ đông;
• Lưu trữ và truy xuất đủ toàn bộ các báo cáo theo yêu cầu của Khách Hàng;
• Hỗ trợ Chủ toạ để giải đáp những vướng mắc về trình tự, thủ tục pháp lý liên quan tới các nội dung phát sinh tại Đại hội.

3) Sau Đại hội cổ đông:
Hỗ trợ Khách hàng thực hiện các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định.

admin

admin

Biareview not only include review, preview or tutorial but also zone shoping online in the amazon e-commercial. Therefore product always warranty about quality and price usually update discount for sale and easy to order

Every product prepare launcher and provide on release date will be unboxing and check to bring full specifications & details features, service manual even suggest choose accessories. Thank for visting and sharing !
admin

Latest posts by admin (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *