Phần mềm quản lý cổ đông

[Total: 0    Average: 0/5]

Để việc chuyển nhượng Cổ Phần được tiến hành một cách an toàn, thuận lợi và nhanh chóng; và để các Cổ Đông và nhà đầu tư được thực hiện giao dịch mua bán Cổ Phần của Khách Hàng tại quầy quản lý cổ đông của FPTS. Hai Bên thống nhất các nội dung sau liên quan đến quy trình và thủ tục thực hiện chuyển nhượng Cổ Phần:

a) FPTS sẽ mở và cấp cho mỗi Cổ Đông một tài khoản để ghi nhận và theo dõi thông tin về số Cổ Phần của từng Cổ Đông. Thông tin về số tài khoản và mật mã để truy cập trực tuyến vào tài khoản của mỗi Cổ Đông qua Internet sẽ được FPTS gửi trực tiếp đến địa chỉ Email của từng Cổ Đông.

b) Các Cổ Đông có thể yêu cầu FPTS in sao kê tài khoản để xác nhận số lượng Cổ Phần mà các Cổ Đông đang nắm giữ.

c) Để kiểm tra và xem thông tin về số Cổ Phần của mình, các Cổ Đông có thể sử dụng một trong các cách sau:

i. Dùng mật mã riêng để truy cập vào tài khoản của Cổ Đông tại FPTS qua phương tiện Internet để xem các thông tin trực tuyến.

ii. Đến các chi nhánh, sàn giao dịch của FPTS và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để được Bộ phận chăm sóc khách hàng của FPTS cung cấp thông tin.

d) Khi thực hiện chuyển nhượng Cổ Phần, các Cổ Đông và nhà đầu tư sẽ thực hiện ký kết Hồ sơ chuyển nhượng Cổ Phần theo quy trình và thủ tục của FPTS:

i. Đối với trường hợp quản lý ghi sổ kết hợp với phát hành chứng chỉ vật chất: FPTS sẽ ghi tăng, giảm số Cổ Phần trên Sổ chứng nhận Cổ phần của Cổ Đông và trực tiếp đóng dấu xác nhận. FPTS sẽ thay mặt Khách Hàng in mới Sổ chứng nhận Cổ phần cho các Cổ Đông nếu Cổ Đông chưa có sổ hoặc sổ đã hết chỗ trống đề ghi. Khách Hàng ủy quyền duy nhất cho FPTS sử dụng con dấu của FPTS để đóng dấu xác nhận vào Sổ chứng nhận Cổ phần của Khách Hàng khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng Cổ Phần hoặc in mới Sổ chứng nhận Cổ phần cho các Cổ Đông.

ii. Đối với trường hợp quản lý bằng phần mềm: FPTS sẽ thực hiện ghi tăng, giảm trên hệ thống phần mềm và Khách hàng có thể kiểm tra số dư và tình trạng chuyển nhượng thông qua phần mềm quản lý cổ đông.

e) Phí chuyển nhượng áp dụng cho tất cả các cổ đông bán cổ phần của Khách hàng bằng 0.2% tổng mệnh giá giao dịch và không thấp hơn 50.000 VND/một lần chuyển nhượng.

Điều 4. Cập nhật, quản lý và theo dõi danh sách Cổ Đông của Khách Hàng

a) Việc cập nhật, quản lý và theo dõi danh sách Cổ Đông của Khách Hàng sẽ được FPTS thực hiện thông qua dữ liệu điện tử.

b) Khách Hàng sẽ được FPTS cung cấp một mã truy cập để theo dõi trực tuyến các thông tin trong danh sách Cổ Đông và các báo cáo sau:

i. Báo cáo tổng hợp danh sách Cổ đông
ii. Báo cáo hoạt động chuyển nhượng Cổ phần
iii. Báo cáo danh sách thay đổi Cổ đông
iv. Báo Cáo danh sách Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5%
v. Báo cáo danh sách Cổ đông sở hữu trên 5%
vi. Báo cáo danh sách các Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
vii. Báo cáo thu hồi Cổ phiếu Quỹ
viii. Báo cáo cơ cấu vốn Cổ đông

c) Định kỳ hàng tháng, FPTS sẽ gửi tới Khách Hàng 01 bản in Báo cáo tổng hợp danh sách Cổ Đông để Khách Hàng lưu.

admin

admin

Biareview not only include review, preview or tutorial but also zone shoping online in the amazon e-commercial. Therefore product always warranty about quality and price usually update discount for sale and easy to order

Every product prepare launcher and provide on release date will be unboxing and check to bring full specifications & details features, service manual even suggest choose accessories. Thank for visting and sharing !
admin

Latest posts by admin (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *