Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông

ban tổ chức đại hội cổ đông chi phí tổ chức đại hội cổ đông chương trình tổ chức đại hội cổ đông các bước tổ chức đại hội cổ đông cách thức tổ chức đại hội cổ đông cách tổ chức đại hội cổ đông thường niên cơ cấu tổ chức của đại hội đồng cổ đông gia hạn tổ chức đại hội cổ đông hướng dẫn tổ chức đại hội cổ đông thường niên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông kịch bản tổ chức đại hội cổ đông luật tổ chức đại hội cổ đông lập kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông lịch tổ chức đại hội cổ đông phần mềm tổ chức đại hội cổ đông quy chế tổ chức đại hội cổ đông quy trình tổ chức họp đại hội đồng cổ đông quy định tổ chức đại hội cổ đông thông báo tổ chức đại hội cổ đông thủ tục tổ chức đại hội cổ đông trình tự tổ chức đại hội cổ đông bất thường tư vấn tổ chức đại hội cổ đông tổ chức họp đại hội đồng cổ đông tổ chức đại hội cổ đông lần đầu tổ chức đại hội cổ đông như thế nào tổ chức đại hội cổ đông online điều kiện tổ chức đại hội cổ đông bất thường hỗ trợ tổ chức đại hội cổ đông tư vấn tổ chức đại hội cổ đông dịch vụ tổ chức đại hội cổ đông tổ chức đại hội cổ đông online tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến thuê hội trường đại hội cổ đông điểm cho thuê hội trường đại hội cổ đông tư vấn tổ chức đại hội cổ đông hà nội
[Total: 0    Average: 0/5]

admin

Biareview not only include review, preview or tutorial but also zone shoping online in the amazon e-commercial. Therefore product always warranty about quality and price usually update discount for sale and easy to order

Every product prepare launcher and provide on release date will be unboxing and check to bring full specifications & details features, service manual even suggest choose accessories. Thank for visting and sharing !
admin

Latest posts by admin (see all)

19 thoughts on “Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông

 1. Well I certainly liked learning this. This topic acquired through you is extremely efficient for accurate planning.

  1. Theo quy định khoản 3 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014- Quyền của cổ đông phổ thông “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
   a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
   b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;
   c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

  1. – Gửi văn bản của HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ cho SGDCK
   – Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng
   – Gửi thư mời, công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ
   – Cung cấp thông tin ứng viên HĐQT, BKS (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên)
   – Tổ chức ĐHĐCĐ
   – Công bố thông tin NQ & BB họp ĐHĐCĐ

  1. Đối với các CTCP thông thường, pháp luật không bắt buộc các công ty phải xây dựng trình tự thủ tục triệu tập và họp. Riêng đối với các công ty đại chúng, quy trình tổ chức ĐHĐCĐ phải được chuẩn hoá và đăng tải trên webstie của công ty các quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết ĐHĐCĐ theo quy định của Luật DN, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, gồm các nội dung chính sau:

   – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;
   – Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ;
   – Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ;
   -Cách thức bỏ phiếu;
   -Cách thức kiểm phiếu, đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, công ty đại chúng phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu;
   -Thông báo kết quả kiểm phiếu;
   -Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ;
   -Lập biên bản ĐHĐCĐ;
   -Thông báo quyết định ĐHĐCĐ ra công chúng;
   -Các vấn đề khác mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu hoặc các vấn đề phù hợp với quy định của pháp luật mà công ty thấy cần thiết phải đưa vào để đảm bảo ĐHĐCĐ được tổ chức một cách tốt nhất.

  1. Theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC, gửi thông báo và thư mời họp cho các cổ đông

  1. Tại điểm 11 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có hướng dẫn về chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế như sau: “Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý từ khoản 1 đến khoản 10 của mục này”.

  1. Chi phí này bạn được đưa vào TK 642 như 1 chi phí khánh tiết, tiếp khách nhưng nhớ tổng chi phí này không được vượt quá 10~ 15% tổng chi phí như bạn đã biết. Nhớ phải có hóa đơn đầy đủ và trên HĐ đừng thể hiện mặt hàng bia rượu (nếu có thể hiện , khi QToán dễ bị lạo trừ). Nếu bạ dự kiến tổng chi phí tiếp khách trong năm vượt quá 10~ 15% tổng chi phí thì bạn đưa vào lợi nhuận sau thuế

  1. I. Chuẩn bị trước khi Đại hội cổ đông
   1. Chuẩn bị địa điểm tổ chức đại hội cổ đông
   2. Lên danh sách cổ đông mời tham gia dự họp
   3. Gửi thư mời họp đến cổ đông
   4. Khung chương trình họp
   II. Tiến hành họp đại hội cổ đông
   1. Tổng hợp lại tài liệu, nội dung cần thông qua trong cuộc họp
   2. Đăng ký thông tin cổ đông tham dự
   3. Cuộc họp được diễn ra
   4. Kết thúc Đại hội

  1. Thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014

  1. 1. Chuẩn bị cho cuộc họp
   2. Vấn đề Ủy quyền và Giấy ủy quyền
   3. Những tài liệu mang đến cuộc họp
   4. Họp Đại hội đồng cổ đông
   5. Tiến hành họp
   6. Biên bản họp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *