Hồ sơ đăng ký giao dịch upcom

Rate this post

Bộ hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng khoán (Phụ lục 01 – Thông tư 180)
– Thông tin tóm tắt về công ty (Phụ lục 08 – Nghị định 58)
– Báo cáo tài chính năm liền trước đã được kiểm toán và bào cáo kiểm toán vốn (trường hợp có tăng vốn trong năm đăng ký giao dịch)
– Bản sao giấy đăng ký chứng nhận chứng khoán và bản sao công văn thông báo cho trung tâm lưu ký chứng khoán về việc đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông.

Dịch vụ tư vấn công ty đại chúng lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom sẽ gồm:

1) Đăng ký lưu ký tập trung

– Rà soát các điều kiện pháp lý liên quan đến điều kiện đăng ký lưu ký tập trung;
– Tư vấn hoàn chỉnh các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện đăng ký;
– Soạn thảo hồ sơ trình Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
– Thay mặt Khách hàng làm việc trực tiếp với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trong quá trình phê duyệt hồ sơ.

2) Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom

– Rà soát các điều kiện pháp lý liên quan đến điều kiện đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom;
– Tư vấn hoàn chỉnh các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện đăng ký;
– Xây dựng bản công bố thông tin và các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom;
– Thay mặt khách hàng làm việc với chuyên viên thẩm định hồ sơ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong việc ra giấy phép chấp thuận;
– Tư vấn Khách hàng thực hiện công bố thông tin theo quy định sau khi được chấp thuận giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom.

Leave a Comment