Commerce

Điểm mới của Luật chứng khoán 2019 sửa đổi

Luật Chứng khoán sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Về nội dung Luật Chứng khoán sửa đổi bao gồm 10 chương, 135 điều. So với Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán năm 2010, Luật có những […]

Điểm mới của Luật chứng khoán 2019 sửa đổi Read More »

báo cáo phát triển bền vững bảo việt báo cáo phát triển bền vững của vinamilk báo cáo phát triển bền vững dhg hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững báo cáo phát triển bền vững là gì báo cáo phát triển kinh tế nhanh và bền vững báo cáo phát triển bền vững ở việt nam báo cáo phát triển bền vững pnj báo cáo phát triển bền vững pvd báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2015 báo cáo phát triển bền vững vinamilk báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2014 báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2013 báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2016 báo cáo phát triển bền vững 2016 báo cáo phát triển bền vững báo cáo phát triển bền vững vinamilk 2017 báo cáo phát triển bền vững 2017

Tư vấn lập báo cáo phát triển bền vững

Thuật ngữ bền vững liên quan tới khái niệm “phát triển bền vững” theo định nghĩa của Ủy ban Brundtland của Liên Hợp Quốc ngày 20/3/1987: “Phát triển bên vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại nhưng không ảnh hưởng tới khả năng của thế hệ tương lai đáp ứng

Tư vấn lập báo cáo phát triển bền vững Read More »