công bố thông tin dịch vụ công bố thông tin công ty đại chúng tư vấn công bố thông tin công ty đại chúng hỗ trợ công bố thông tin công ty đại chúng bản công bố thông tin ipo bản công bố thông tin phát hành riêng lẻ bản công bố thông tin phát hành trái phiếu chế độ công bố thông tin công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ công bố thông tin báo cáo kiểm toán công bố thông tin báo cáo thường niên công bố thông tin báo cáo tài chính công bố thông tin bất thường công bố thông tin chào mua công khai công bố thông tin chốt danh sách cổ đông công bố thông tin chứng khoán là gì công bố thông tin công ty đại chúng là gì công bố thông tin cổ đông lớn công bố thông tin cổ đông nội bộ công bố thông tin của công ty đại chúng công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin của nhà đầu tư công bố thông tin doanh nghiệp công bố thông tin niêm yết công bố thông tin đối với công ty đại chúng công ty đại chúng công bố thông tin công ty đại chúng phải công bố thông tin giải pháp công bố thông tin hoàn thiện công bố thông tin hướng dẫn công bố thông tin hỗ trợ công bố thông tin nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn nguyên tắc công bố thông tin quy chế công bố thông tin hnx quy chế công bố thông tin hose quy chế công bố thông tin hsx quy trình công bố thông tin của công ty đại chúng quy trình thực hiện công bố thông tin quy định công bố thông tin quy định công bố thông tin công ty đại chúng thời hạn công bố thông tin của công ty đại chúng thủ tục công bố thông tin công ty đại chúng công văn giải trình chậm công bố thông tin quy chế công bố thông tin hnx quy chế công bố thông tin hose hướng dẫn công bố thông tin nội dung công bố thông tin hướng dẫn công bố thông tin doanh nghiệp người đại diện công bố thông tin công bố thông tin doanh nghiệp quy định về công bố thông tin doanh nghiệp công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp giải trình chậm công bố thông tin giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin giấy ủy quyền công bố thông tin mẫu giấy ủy quyền công bố thông tin thời gian công bố thông tin bất thường công bố thông tin trong vòng 24 giờ công bố thông tin thay đổi tổng giám đốc công bố thông tin giao dịch cổ đông lớn hồ sơ công bố thông tin doanh nghiệp hỗ trợ công bố thông tin hoãn công bố thông tin phần mềm hỗ trợ công bố thông tin luật công bố thông tin trên thị trường chứng khoán người được ủy quyền công bố thông tin nghĩa vụ công bố thông tin quy định công bố thông tin của cổ đông lớn quy trình công bố thông tin của công ty niêm yết quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp quy chế công bố thông tin của hnx công bố thông tin phát hành riêng lẻ công bố thông tin khi chào bán riêng lẻ công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt công bố thông tin sau đại hội cổ đông công bố thông tin của sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin trên sàn upcom công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin niêm yết công bố thông tin của công ty đại chúng công bố thông tin năng lực công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh công bố thông tin ủy ban chứng khoán công bố thông tin hnx công bố thông tin công ty đại chúng công bố thông tin của cổ đông lớn công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn công bố thông tin về giao dịch chứng khoán thời hạn công bố thông tin của công ty đại chúng công bố thông tin của người có liên quan quy định mới về công bố thông tin mẫu công văn công bố thông tin thủ tục công bố thông tin công ty đại chúng công bố thông tin của cổ đông nội bộ quy định công bố thông tin bất thường công bố thông tin báo cáo tài chính năm công bố thông tin báo cáo thường niên công bố thông tin công ty quản lý quỹ công bố thông tin cổ đông nội bộ công bố thông tin doanh nghiệp mới thành lập công bố thông tin của doanh nghiệp công bố thông tin giao dịch cổ đông nội bộ công bố thông tin giao dịch chứng khoán công bố thông tin hội đồng quản trị công bố thông tin đại hội cổ đông công bố thông tin phát hành trái phiếu công bố thông tin là gì công bố thông tin chứng khoán là gì công bố thông tin thay đổi kế toán trưởng công bố thông tin luật chứng khoán công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán công bố thông tin cổ đông lớn công bố thông tin mua cổ phiếu quỹ công bố thông tin mua bán chứng khoán quy chế công bố thông tin tại hose quy chế công bố thông tin tại sgdck hà nội quy định công bố thông tin quy chế công bố thông tin của sở giao dịch công bố thông tin chốt danh sách cổ đông công bố thông tin thoái vốn công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ công bố thông tin của các công ty niêm yết công bố thông tin đại chúng

Tư vấn công bố thông tin

Rate this post

Công ty đại chúng có trách nhiệm công bố thông tin trên một (01) tờ báo trung ương hoặc một (01) tờ báo địa phương nơi đăng ký trụ sở chính. Bản thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông lập theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58 hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán; điều lệ công ty, các báo cáo tài chính phải được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.

– Công bố thông tin định kỳ công ty đại chúng
– Báo cáo thường niên Công ty đại chúng
– Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng
– Công bố thông tin bất thường

Mr. Định : 0919.218.938

Email: [email protected]

công bố thông tin dịch vụ công bố thông tin công ty đại chúng tư vấn công bố thông tin công ty đại chúng hỗ trợ công bố thông tin công ty đại chúng bản công bố thông tin ipo bản công bố thông tin phát hành riêng lẻ bản công bố thông tin phát hành trái phiếu chế độ công bố thông tin công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ công bố thông tin báo cáo kiểm toán công bố thông tin báo cáo thường niên công bố thông tin báo cáo tài chính công bố thông tin bất thường công bố thông tin chào mua công khai công bố thông tin chốt danh sách cổ đông công bố thông tin chứng khoán là gì công bố thông tin công ty đại chúng là gì công bố thông tin cổ đông lớn công bố thông tin cổ đông nội bộ công bố thông tin của công ty đại chúng công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin của nhà đầu tư công bố thông tin doanh nghiệp công bố thông tin niêm yết công bố thông tin đối với công ty đại chúng công ty đại chúng công bố thông tin công ty đại chúng phải công bố thông tin giải pháp công bố thông tin hoàn thiện công bố thông tin hướng dẫn công bố thông tin hỗ trợ công bố thông tin nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn nguyên tắc công bố thông tin quy chế công bố thông tin hnx quy chế công bố thông tin hose quy chế công bố thông tin hsx quy trình công bố thông tin của công ty đại chúng quy trình thực hiện công bố thông tin quy định công bố thông tin quy định công bố thông tin công ty đại chúng thời hạn công bố thông tin của công ty đại chúng thủ tục công bố thông tin công ty đại chúng công văn giải trình chậm công bố thông tin quy chế công bố thông tin hnx quy chế công bố thông tin hose hướng dẫn công bố thông tin nội dung công bố thông tin hướng dẫn công bố thông tin doanh nghiệp người đại diện công bố thông tin công bố thông tin doanh nghiệp quy định về công bố thông tin doanh nghiệp công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp giải trình chậm công bố thông tin giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin giấy ủy quyền công bố thông tin mẫu giấy ủy quyền công bố thông tin thời gian công bố thông tin bất thường công bố thông tin trong vòng 24 giờ công bố thông tin thay đổi tổng giám đốc công bố thông tin giao dịch cổ đông lớn hồ sơ công bố thông tin doanh nghiệp hỗ trợ công bố thông tin hoãn công bố thông tin phần mềm hỗ trợ công bố thông tin luật công bố thông tin trên thị trường chứng khoán người được ủy quyền công bố thông tin nghĩa vụ công bố thông tin quy định công bố thông tin của cổ đông lớn quy trình công bố thông tin của công ty niêm yết quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp quy chế công bố thông tin của hnx công bố thông tin phát hành riêng lẻ công bố thông tin khi chào bán riêng lẻ công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt công bố thông tin sau đại hội cổ đông công bố thông tin của sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin trên sàn upcom công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin niêm yết công bố thông tin của công ty đại chúng công bố thông tin năng lực công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh công bố thông tin ủy ban chứng khoán công bố thông tin hnx công bố thông tin công ty đại chúng công bố thông tin của cổ đông lớn công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn công bố thông tin về giao dịch chứng khoán thời hạn công bố thông tin của công ty đại chúng công bố thông tin của người có liên quan quy định mới về công bố thông tin mẫu công văn công bố thông tin thủ tục công bố thông tin công ty đại chúng công bố thông tin của cổ đông nội bộ quy định công bố thông tin bất thường công bố thông tin báo cáo tài chính năm công bố thông tin báo cáo thường niên công bố thông tin công ty quản lý quỹ công bố thông tin cổ đông nội bộ công bố thông tin doanh nghiệp mới thành lập công bố thông tin của doanh nghiệp công bố thông tin giao dịch cổ đông nội bộ công bố thông tin giao dịch chứng khoán công bố thông tin hội đồng quản trị công bố thông tin đại hội cổ đông công bố thông tin phát hành trái phiếu công bố thông tin là gì công bố thông tin chứng khoán là gì công bố thông tin thay đổi kế toán trưởng công bố thông tin luật chứng khoán công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán công bố thông tin cổ đông lớn công bố thông tin mua cổ phiếu quỹ công bố thông tin mua bán chứng khoán quy chế công bố thông tin tại hose quy chế công bố thông tin tại sgdck hà nội quy định công bố thông tin quy chế công bố thông tin của sở giao dịch công bố thông tin chốt danh sách cổ đông công bố thông tin thoái vốn công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ công bố thông tin của các công ty niêm yết công bố thông tin đại chúng

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy đinh của pháp luật đối với công ty niêm yết, FPTS cung cấp giải pháp dịch vụ công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư IR – EzSearch.

Tính năng của EzSearch cho nhà đầu tư:

Khai thác được các số liệu tài chính qua rất nhiều kỳ của Doanh nghiệp để làm cơ sở phân tích: Các báo cáo tài chính Quý/Năm được lưu trữ theo một cấu trúc chuẩn mực rất thuận tiện cho việc phân tích; đồng thời toàn bộ các hệ số tài chính của từng Doanh nghiệp tại các thời điểm cũng được cung cấp một cách chính xác bởi chức năng phân tích tự động của EzSeach.

Có được các thông tin liên quan đến năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp, thông tin chi tiết về các dự án đầu tư, tầm nhìn chiến lược, mô hình cơ cấu tổ chức, nhân lực…: Các thông tin phi tài chính quan trọng của Doanh nghiệp được công bố phù hợp với đặc điểm của từng ngành, giúp Nhà đầu tư đánh giá về Doanh nghiệp toàn diện nhất.

Các thống kê về tình hình giao dịch Cổ phiếu qua các kỳ và so sánh với Chỉ số Index chung của cả thị trường/hoặc theo ngành: Nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn các giai đoạn thời gian để phân tích và có đủ các thông tin về kết quả giao dịch, tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, giao dịch của các cổ đông lớn/cổ đông nội bộ ….

Lựa chọn được các chứng khoán đáp ứng các tiêu chí của riêng mình: Tất cả các tiêu chí/lựa chọn được thiết kế chi tiết và tiện dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm từ đơn giản đến phức tạp của số đông các Nhà đầu tư.

So sánh được 02 hoặc nhiều chứng khoán với nhau và so sánh với số liệu trung bình ngành theo các chỉ tiêu đề ra trong khoảng thời gian nhất định (cả năm hay từng quý).

Lập và quản lý danh mục đầu tư ảo: EzSearch cho phép người sử dụng dễ dàng theo dõi chi tiết hiệu quả danh mục những chứng khoán đã được giả định đầu tư.
Phân tích đầu tư theo Nhóm chỉ số (Index): Nhà đầu tư có thể khai thác Bộ chỉ số ngành của FPTS với 18 nhóm ngành được xây dựng theo chuẩn ICB; khai thác bộ Chỉ số tổng hợp FPTS (FPTS Composite Index) thể hiện sự biến động chung của các chỉ số ngành FPTS và đại diện cho các chứng khoán trên cả hai sàn HOSE và HASTC.

công bố thông tin dịch vụ công bố thông tin công ty đại chúng tư vấn công bố thông tin công ty đại chúng hỗ trợ công bố thông tin công ty đại chúng bản công bố thông tin ipo bản công bố thông tin phát hành riêng lẻ bản công bố thông tin phát hành trái phiếu chế độ công bố thông tin công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ công bố thông tin báo cáo kiểm toán công bố thông tin báo cáo thường niên công bố thông tin báo cáo tài chính công bố thông tin bất thường công bố thông tin chào mua công khai công bố thông tin chốt danh sách cổ đông công bố thông tin chứng khoán là gì công bố thông tin công ty đại chúng là gì công bố thông tin cổ đông lớn công bố thông tin cổ đông nội bộ công bố thông tin của công ty đại chúng công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin của nhà đầu tư công bố thông tin doanh nghiệp công bố thông tin niêm yết công bố thông tin đối với công ty đại chúng công ty đại chúng công bố thông tin công ty đại chúng phải công bố thông tin giải pháp công bố thông tin hoàn thiện công bố thông tin hướng dẫn công bố thông tin hỗ trợ công bố thông tin nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn nguyên tắc công bố thông tin quy chế công bố thông tin hnx quy chế công bố thông tin hose quy chế công bố thông tin hsx quy trình công bố thông tin của công ty đại chúng quy trình thực hiện công bố thông tin quy định công bố thông tin quy định công bố thông tin công ty đại chúng thời hạn công bố thông tin của công ty đại chúng thủ tục công bố thông tin công ty đại chúng công văn giải trình chậm công bố thông tin quy chế công bố thông tin hnx quy chế công bố thông tin hose hướng dẫn công bố thông tin nội dung công bố thông tin hướng dẫn công bố thông tin doanh nghiệp người đại diện công bố thông tin công bố thông tin doanh nghiệp quy định về công bố thông tin doanh nghiệp công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp giải trình chậm công bố thông tin giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin giấy ủy quyền công bố thông tin mẫu giấy ủy quyền công bố thông tin thời gian công bố thông tin bất thường công bố thông tin trong vòng 24 giờ công bố thông tin thay đổi tổng giám đốc công bố thông tin giao dịch cổ đông lớn hồ sơ công bố thông tin doanh nghiệp hỗ trợ công bố thông tin hoãn công bố thông tin phần mềm hỗ trợ công bố thông tin luật công bố thông tin trên thị trường chứng khoán người được ủy quyền công bố thông tin nghĩa vụ công bố thông tin quy định công bố thông tin của cổ đông lớn quy trình công bố thông tin của công ty niêm yết quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp quy chế công bố thông tin của hnx công bố thông tin phát hành riêng lẻ công bố thông tin khi chào bán riêng lẻ công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt công bố thông tin sau đại hội cổ đông công bố thông tin của sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin trên sàn upcom công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin niêm yết công bố thông tin của công ty đại chúng công bố thông tin năng lực công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh công bố thông tin ủy ban chứng khoán công bố thông tin hnx công bố thông tin công ty đại chúng công bố thông tin của cổ đông lớn công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn công bố thông tin về giao dịch chứng khoán thời hạn công bố thông tin của công ty đại chúng công bố thông tin của người có liên quan quy định mới về công bố thông tin mẫu công văn công bố thông tin thủ tục công bố thông tin công ty đại chúng công bố thông tin của cổ đông nội bộ quy định công bố thông tin bất thường công bố thông tin báo cáo tài chính năm công bố thông tin báo cáo thường niên công bố thông tin công ty quản lý quỹ công bố thông tin cổ đông nội bộ công bố thông tin doanh nghiệp mới thành lập công bố thông tin của doanh nghiệp công bố thông tin giao dịch cổ đông nội bộ công bố thông tin giao dịch chứng khoán công bố thông tin hội đồng quản trị công bố thông tin đại hội cổ đông công bố thông tin phát hành trái phiếu công bố thông tin là gì công bố thông tin chứng khoán là gì công bố thông tin thay đổi kế toán trưởng công bố thông tin luật chứng khoán công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán công bố thông tin cổ đông lớn công bố thông tin mua cổ phiếu quỹ công bố thông tin mua bán chứng khoán quy chế công bố thông tin tại hose quy chế công bố thông tin tại sgdck hà nội quy định công bố thông tin quy chế công bố thông tin của sở giao dịch công bố thông tin chốt danh sách cổ đông công bố thông tin thoái vốn công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ công bố thông tin của các công ty niêm yết công bố thông tin đại chúng

Thông qua EzSearch, Doanh nghiệp có thể thực hiện Chiến lược truyền thông tới các Nhà đầu tư (IR). Doanh nghiệp sẽ tạo dựng được mối quan hệ tốt với Thị trường vốn/Nhà đầu tư trên nền tảng minh bạch hóa toàn diện và sâu sắc thông tin về Doanh nghiệp và hỗ trợ Nhà đầu tư bằng các công cụ phân tích tài chính tự động có chất lượng và hiệu quả nhất.

EzSearch giúp Doanh Nghiệp thực hiện chiến lược IR phù hợp và hiệu quả hơn: Doanh nghiệp sẽ được tư vấn để cung cấp phù hợp nhất (về nội dung, thời điểm, cách thức tiếp cận) các thông tin mà Nhà đầu tư cần có khi xem xét đầu tư vào cổ phiếu của Doanh nghiệp, đồng thời với việc khai thác các chức năng phân tích và so sánh, tìm kiếm của EzSearch, đo lường các phản hồi của Nhà đầu tư đối với các loại thông tin Doanh Nghiệp đưa ra.

EzSearch công bố, lưu trữ toàn diện, chuyên sâu và không hạn chế các thông tin cần thiết cho Nhà đầu tư khi xem xét đầu tư vào Cổ Phần của Doanh nghiệp: Tất cả các thông tin mà Doanh nghiệp mong muốn truyền tải đến Nhà đầu tư đều được công bố và lưu trữ trên EzSearch theo cấu trúc khoa học trong thời gian dài, với khối lượng thông tin không hạn chế, bao gồm đầy đủ các báo cáo tài chính Quý/Năm, thông tin phi tài chính, thông tin giao dịch cổ phiếu, các tin tức và bài phân tích liên quan ….. Trên cơ sở đó, Nhà đầu tư có thể tiến hành phân tích đánh giá đầy đủ về tình hình quá khứ, hiện tại và tiềm năng của Doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư.

So sánh và tìm kiếm chứng khoán một cách dễ dàng trên EzSearch: Thông qua công cụ so sánh/tìm kiếm chứng khoán của EzSearch, Cổ phiếu của Doanh nghiệp dễ dàng được lựa chọn vào danh mục đầu tư theo các tiêu chí lựa chọn của nhà đầu tư (ví dụ như: ngành nghề, ROE, Vốn điều lệ, P/E, EPS, …) hoặc kết quả so sánh Doanh nghiệp với Trung bình ngành/ với các đơn vị khác.

EzSearch giúp Doanh Nghiệp nhận Phản hồi thông tin kịp thời và hiệu quả từ Nhà đầu tư: EzSearch có chức năng để Nhà đầu tư chủ động gửi tất cả các phản hồi về thông tin Doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ Doanh nghiệp chiến lược và công cụ để ứng phó kịp thời và hiệu quả.

EzSearch đóng vai trò là người phân tích tài chính và thị trường của Nhà đầu tư và Nhà quản lý doanh nghiệp: Thông qua EzSearch, Nhà đầu tư/Nhà quản lý Doanh nghiệp có thể khai thác trực tuyến tất cả các hệ số tài chính của Doanh nghiệp qua các thời kỳ, kết hợp với so sánh các chỉ tiêu tài chính của Doanh nghiệp với trung bình ngành và với các Doanh nghiệp khác để có kết quả phân tích/ đánh giá về Doanh nghiệp một cách kịp thời và hiệu quả.

EzSearch góp phần bình ổn giá và nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếu: EzSearch có thể giúp Nhà đầu tư đánh giá được hợp lý giá trị cổ phiếu của Doanh nghiệp trên cơ sở minh bạch và đầy đủ thông tin, từ đó thu hút nhiều hơn các Nhà đầu tư mua bán Cổ phiếu của Doanh nghiệp xoay quanh giá trị thực của nó, tránh các rủi ro về bán tháo cổ phiếu và thâu tóm doanh nghiệp; tạo thị trường thuận lợi cho các đợt phát hành huy động vốn, giúp thực hiện hiệu quả hơn chương trình Cổ phiếu ưu đãi thu hút nhân tài hoặc thưởng CP cho nhân viên.

Cùng với các công cụ hỗ trợ phân tích tài chính có chất lượng và hiệu quả, EzSearch thực sự là phương tiện công bố thông tin hữu hiệu nhất cho các Doanh nghiệp, là công cụ thực hiện hiệu quả hoạt động IR của các Công ty đại chúng và là trang thông tin toàn diện, chuyên sâu nhất để Nhà đầu tư tiến hành phân tích, xem xét lựa chọn các cổ phiếu đầu tư.

Mọi vướng mắc của doanh nghiệp về công bố thông tin với công ty đại chúng niêm yết và quan hệ nhà đầu tư sẽ nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo từ phía đội ngũ tư vấn của FPTS.

98 thoughts on “Tư vấn công bố thông tin”

  1. Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

  1. Công bố thông tin (CBTT) là một trong những nghĩa vụ bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào thị trường chứng khoán (TTCK). Ý nghĩa quan trọng nhất của việc CBTT đó chính là làm cho thị trường minh bạch – tiền đề cho một thị trường chứng khoán bền vững

  1. – Quyết định 606/QĐ-SGDHN quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
   – Quyết định số 340 /QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của Tổng giám đốc SGDCK TPHCM

  1. a) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành trái phiếu (ngoại trừ tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương);
   b) Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, quỹ đại chúng;
   c) Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là Trung tâm lưu ký chứng khoán);
   d) Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định pháp luật;
   đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Leave a Comment