huy niem yet Your View Your Choice

Quy định việc hủy niêm yết chứng khoán

Rate this post

1) Điều kiện được huỷ niêm yết tự nguyện

Tổ chức niêm yết chỉ được hủy bỏ niêm yết chứng khoán khi Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông có trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn chấp thuận hủy bỏ niêm yết

Tổ chức niêm yết không được đề nghị hủy bỏ niêm yết trong thời hạn 2 năm kể từ ngày đưa cổ phiếu vào niêm yết.

Tổ chức có chứng khoán huỷ bỏ niêm yết chỉ được đăng ký niêm yết lại sau 12 tháng kể từ khi hủy bỏ niêm yết nếu đáp ứng được các điều kiện niêm yết.

huy niem yet Your View Your Choice

2) Các trường hợp chứng khoán bị bắt buộc huỷ niêm yết gồm:

– Tổ chức niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán không đáp ứng được các điều kiện niêm yết

– Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 1 năm trở lên;

– Tổ chức niêm yết bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành;

– Cổ phiếu không có giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán trong thời hạn 12 tháng

– Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét

– Tổ chức niêm yết chấm dứt sự tồn tại do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể hoặc phá sản; quỹ đầu tư chứng khoán chấm dứt hoạt động

– Trái phiếu đến thời gian đáo hạn hoặc trái phiếu niêm yết được tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn

– Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết

– Tổ chức được chấp thuận niêm yết không tiến hành các thủ tục niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày được chấp thuận niêm yết

– Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp

– Uỷ Ban Chứng Khoán, Sở Giao Dịch Chứng Khoán phát hiện tổ chức niêm yết giả mạo hồ sơ niêm yết hoặc hồ sơ niêm yết chứa đựng những thông tin sai lệch nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư

– Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp mà Sở Giao Dịch Chứng Khoán hoặc Uỷ Ban Chứng Khoán xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

 

Leave a Comment