thuế chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần hồ sơ chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần điều kiện chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần quyền chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần vấn đề chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần chuyển nhượng cổ phần trong công ty đại chúng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Điều 126 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định như sau về vấn đề chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần:

Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế ề chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

– Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặ thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

– Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty.

– Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền  thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

– Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn  bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác, sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty.

– Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.

– Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

thuế chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần hồ sơ chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần điều kiện chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần quyền chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần vấn đề chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần chuyển nhượng cổ phần trong công ty đại chúng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cổ phần

Sau 3 năm kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ đông sáng lập công ty có quyền tự do chuyển chượng cổ phần của mình cho người khác. Như vậy, có hai hình thức để cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, đó là: thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thông qua sàn giao dịch chứng khoán.

+ Hình thức chuyển nhượng thông qua hợp đồng: Đây được xem như một hợp đồng dân sự mua bán chuyển nhượng của phần giữa bên chuyển nhượng (bên bán) và bên nhận chuyển nhượng (bên mua). Hai bên có thể thỏa thuận về giá chuyển nhượng, số cổ phần chuyển nhượng, cách thức thanh toán… Hợp đồng được lập bằng văn bản và phải có chữ ký của cả hai bên hoặc do người đại diện theo ủy quyền của họ ký.

+ Hình thức chuyển nhượng cổ phần thông qua sàn giao dịch chứng khoán:  người muốn chuyển nhượng cổ phần có thể thông qua doanh nghiệp phát hành chứng khoán đăng ký với Ủy ban chứng khoán nhà nước để thực hiện việc chào bán cổ phần ra thị trường.

 


Phụ lục:

Khoản 3 điều 119: Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

 

Khoản 2 điều 121: Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

 

==> xem thêm: Tư vấn chào bán chứng khoán , Tư vấn công bố thông tin , Tư vấn phát hành cổ phiếu

Leave a Comment