các điều kiện niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán là gì điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn hose điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại sàn hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại hà nội điều kiện phát hành và niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán hnx điều kiện niêm yết chứng khoán ở việt nam điều kiện để được niêm yết trên sàn chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn upcom điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán singapore điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán tại việt nam điều kiện để niêm yết chứng khoán điều kiện đăng ký niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán hose điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn thành phố hồ chí minh điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh điều kiện để được niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán điều kiện được niêm yết chứng khoán các quy định điều kiện niêm yết chứng khoán các điều kiện niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán fpts điều kiện niêm yết chứng khoán hose điều kiện niêm yết chứng khoán là gì điều kiện niêm yết chứng khoán mới nhất điều kiện niêm yết chứng khoán trên hose điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn hose điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn thành phố hồ chí minh điều kiện niêm yết chứng khoán tại hnx điều kiện niêm yết chứng khoán tại hose điều kiện niêm yết chứng khoán tại hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại sàn hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh điều kiện niêm yết chứng khoán tại việt nam điều kiện niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán điều kiện niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán điều kiện đăng ký niêm yết chứng khoán điều kiện để niêm yết trên sàn chứng khoán

Điều kiện niêm yết chứng khoán

Rate this post

I) ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU SÀN HNX (HÀ NỘI)

–   Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

–   Có ít nhất một năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yếttối thiểu là 5%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm; không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết;tuân thủ các quy định của pháp luật về hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi;

–   Tối thiểu 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ;

–   Cổ đônglà cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữulà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;

–   Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

các điều kiện niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán là gì điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn hose điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại sàn hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại hà nội điều kiện phát hành và niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán hnx điều kiện niêm yết chứng khoán ở việt nam điều kiện để được niêm yết trên sàn chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn upcom điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán singapore điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán tại việt nam điều kiện để niêm yết chứng khoán điều kiện đăng ký niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán hose điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn thành phố hồ chí minh điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh điều kiện để được niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán điều kiện được niêm yết chứng khoán các quy định điều kiện niêm yết chứng khoán các điều kiện niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán fpts điều kiện niêm yết chứng khoán hose điều kiện niêm yết chứng khoán là gì điều kiện niêm yết chứng khoán mới nhất điều kiện niêm yết chứng khoán trên hose điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn hose điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn thành phố hồ chí minh điều kiện niêm yết chứng khoán tại hnx điều kiện niêm yết chứng khoán tại hose điều kiện niêm yết chứng khoán tại hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại sàn hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh điều kiện niêm yết chứng khoán tại việt nam điều kiện niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán điều kiện niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán điều kiện đăng ký niêm yết chứng khoán điều kiện để niêm yết trên sàn chứng khoán

II ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU SÀN HOSE (Hồ Chí Minh)

  1. Điều kiện niêm yết cổ phiếu:

a)  Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết); tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhấttối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký niêm yết; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính;

c) Công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan;

d) Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất ba trăm (300) cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;

e) Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

các điều kiện niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán là gì điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn hose điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại sàn hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại hà nội điều kiện phát hành và niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán hnx điều kiện niêm yết chứng khoán ở việt nam điều kiện để được niêm yết trên sàn chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn upcom điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán singapore điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán tại việt nam điều kiện để niêm yết chứng khoán điều kiện đăng ký niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán hose điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn thành phố hồ chí minh điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh điều kiện để được niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán điều kiện được niêm yết chứng khoán các quy định điều kiện niêm yết chứng khoán các điều kiện niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán fpts điều kiện niêm yết chứng khoán hose điều kiện niêm yết chứng khoán là gì điều kiện niêm yết chứng khoán mới nhất điều kiện niêm yết chứng khoán trên hose điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn hose điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn thành phố hồ chí minh điều kiện niêm yết chứng khoán tại hnx điều kiện niêm yết chứng khoán tại hose điều kiện niêm yết chứng khoán tại hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại sàn hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hà nội điều kiện niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh điều kiện niêm yết chứng khoán tại việt nam điều kiện niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán điều kiện niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán điều kiện đăng ký niêm yết chứng khoán điều kiện để niêm yết trên sàn chứng khoán

III. ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÌNH THÀNH SAU

– Điều kiện niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

  1. Điều kiện niêm yết cổ phiếu

1.1. Điều kiện niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất doanh nghiệp

a) Công ty hình thành sau hợp nhất từ hai (02) hoặc một số công ty đều là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng các điều kiện quy định tại cácđiểm a, c, d, đ, e Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

b)Công ty hình thành sau hợp nhất từ hai (02) hoặc một số công ty trong đó có ít nhất một công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời có ít nhất một công ty không phải là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng các điều kiện quy định tại cácđiểm a, c, d, đ, e Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; đồng thời công ty chưa niêm yết phải đáp ứng điều kiện có ít nhất hai (02) năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm công ty hình thành sau hợp nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 05% và hoạt động kinh doanh của hai (02) năm liền trước năm hợp nhất phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một (01) năm; không có lỗ luỹ kế tính đến năm hợp nhất; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính.

c) Công ty hình thành sau hợp nhất từ hai (02) hoặc một số công ty đều không phải là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tạiKhoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

1.2. Điều kiện niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau sáp nhập doanh nghiệp

a) Trường hợp công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập đều là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, công ty hình thành sau sáp nhập phải thực hiện đăng ký thay đổi niêm yết.

b)Trường hợp công ty nhận sáp nhập là công ty niêm yết, công ty bị sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, công ty hình thành sau sáp nhập sẽ được thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu hoán đổi của công ty bị sáp nhập khi:

bước 1) Công ty bị sáp nhập đáp ứng các điều kiện sau: có ít nhất hai (02) năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm công ty hình thành sau sáp nhập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 05% và hoạt động kinh doanh của hai (02) năm liền trước năm sáp nhập phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một (01) năm; không có lỗ luỹ kế tính đến năm sáp nhập; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính.

bước 2) Trường hợp công ty bị sáp nhập không đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm b1 nói trên, thì phải có tỷ lệ ROE trên báo cáo tài chính hợp nhất năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được kiểm toán (lập ngay sau thời điểm sáp nhập) của công ty hình thành sau sáp nhập tối thiểu là 05% hoặc có tỷ lệ ROE dương trên báo cáo tài chính hợp nhất năm được kiểm toán (lập ngay sau thời điểm sáp nhập) và lớn hơn tỷ lệ ROE trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của công ty nhận sáp nhập.

bước 3) Trường hợp công ty bị sáp nhập và tỷ lệ ROE của công ty hình thành sau sáp nhập không thỏa mãn các điều kiện trên, số cổ phiếu phát hành thêm (tương ứng với số vốn của công ty bị sáp nhập) chỉ được niêm yết bổ sung sau một (01) năm kể từ thời điểm công ty hình thành sau sáp nhập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

c) Trường hợp công ty nhận sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, công ty hình thành sau sáp nhập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tạiKhoản 1 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Điều kiện niêm yết trái phiếu sau hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp

Công ty hình thành sau hợp nhất/sáp nhập thực hiện đăng ký niêm yết trái phiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 53 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

– Điều kiện niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

  1. Điều kiện niêm yết cổ phiếu

1.1. Điều kiện niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất doanh nghiệp

a)Công ty hình thành sau hợp nhất từ hai (02) hoặc một số công ty đều là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phải đáp ứng các điều kiện quy định tại cácđiểm a, c, d, đ Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

b)Công ty hình thành sau hợp nhất từ hai (02) hoặc một số công ty trong đó có ít nhất một công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đồng thời có ít nhất một công ty không phải là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phải đáp ứng các điều kiện quy định tại cácđiểm a, c, d, đ Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; đồng thời công ty chưa niêm yết phải đáp ứng điều kiện có ít nhất một (01) năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm công ty hình thành sau hợp nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm hợp nhất tối thiểu là 05%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một (01) năm, không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm hợp nhất; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính.

c) Công ty hình thành sau hợp nhất từ hai (02) hoặc một số công ty đều không phải là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, phải đáp ứng điều kiện quy định tạiKhoản 1 Điều 54 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

1.2. Điều kiện niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau sáp nhập doanh nghiệp

a) Trường hợp công ty nhận sáp nhập là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và công ty bị sáp nhập là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, công ty hình thành sau sáp nhập phải thực hiện đăng ký thay đổi niêm yết.

b)Trường hợp công ty nhận sáp nhập là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, công ty bị sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, công ty hình thành sau sáp nhập sẽ được thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu hoán đổi của công ty bị sáp nhập khi:

bước 1) Công ty bị sáp nhập phải đáp ứng điều kiện có ít nhất một (01) năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm công ty hình thành sau sáp nhập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm sáp nhập tối thiểu là 05%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một (01) năm, không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm sáp nhập; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính.

bước 2) Trường hợp công ty bị sáp nhập không đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm b1 nói trên, thì phải có tỷ lệ ROE trên báo cáo tài chính hợp nhất năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được kiểm toán (lập ngay sau thời điểm sáp nhập) của công ty hình thành sau sáp nhập tối thiểu là 05% hoặc có tỷ lệ ROE dương trên báo cáo tài chính hợp nhất năm được kiểm toán (lập ngay sau thời điểm sáp nhập) và lớn hơn tỷ lệ ROE trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của công ty nhận sáp nhập.

bước 3) Trường hợp công ty bị sáp nhập và tỷ lệ ROE của công ty hình thành sau sáp nhập không thỏa mãn các điều kiện trên, số cổ phiếu phát hành thêm (tương ứng với số vốn của công ty bị sáp nhập) chỉ được niêm yết bổ sung sau một (01) năm kể từ thời điểm công ty hình thành sau sáp nhập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

c) Trường hợp công ty nhận sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, công ty hình thành sau sáp nhập phải đáp ứng điều kiện quy định tạiKhoản 1 Điều54 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Điều kiện niêm yết trái phiếu sau hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp

Công ty hình thành sau hợp nhất/sáp nhập thực hiện đăng ký niêm yết trái phiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

 

==> Xem thêm: Tư vấn niêm yết cổ phiếu , Tư vấn phát hành cổ phiếu , Tư vấn đăng ký niêm yết Upcom , Tư vấn chào bán chứng khoán

Leave a Comment