hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán acb hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán fpts hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán hà nội hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán là gì hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán mới nhất hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán online hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán quốc tế hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán sài gòn hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán trực tuyến hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán upcom hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán vietcombank hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán việt nam hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán web

Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán

Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu (theo quy định tại khoản 2, Điều 57, Nghị định 58/2012/NĐ-CP) :

a) Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu;

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất thông qua việc niêm yết cổ phiếu;

c) Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;

d) Bản cáo bạch theo mẫu của Bộ Tài chính;

đ) Cam kết của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng và cam kết của cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo;

e) Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có);

g) Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có);

h) Danh sách những người có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng;

i) Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc cổ phiếu của tổ chức đó đã đăng ký, lưu ký tập trung;

k) Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng cổ phần.

hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán acb hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán fpts hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán hà nội hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán là gì hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán mới nhất hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán online hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán quốc tế hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán sài gòn hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán trực tuyến hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán upcom hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán vietcombank hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán việt nam hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán web

Sở giao dịch chứng khoán sau khi chấp thuận cho tổ chức đăng ký niêm yết phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bản sao hồ sơ đăng ký niêm yết”.

Sau khi có đủ hồ sơ thì công ty bạn gửi hồ sơ tới Sở giao dịch chứng khoán để thực hiện việc đăng ký niêm yết.

Theo Điều 58, Nghị định 58/2012/NĐ-CP:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết. Trường hợp từ chối đăng ký niêm yết, Sở giao dịch chứng khoán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sở giao dịch chứng khoán hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký niêm yết chứng khoán tại Quy chế niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán”.

Tùy từng Sở giao dịch chứng khoán mà quy trình đăng ký sẽ khác nhau, bạn phải thực hiện theo quy trình đăng ký của Sở giao dịch chứng khoán đó.

 

==> xem thêm: Tư vấn niêm yết cổ phiếu , Tư vấn phát hành cổ phiếu , Tư vấn đăng ký niêm yết Upcom , Tư vấn chào bán chứng khoán

Leave a Comment