Quy trình tư vấn cổ phần hóa

Rate this post

1) Tư vấn Xây dựng Phương án Cổ phần hóa

• Khảo sát, thu thập thông tin về doanh nghiệp;
• Tư vấn Khách Hàng xây dựng phương án kinh doanh giai đoạn 3– 5 năm sau khi cổ phần hóa;
• Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hoá bao gồm:
– Xây dựng quy mô vốn điều lệ Công ty cổ phần;
– Tư vấn xây dựng cơ cấu cổ phần lần đầu (tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước, của đối tác chiến lược, của CBCNV, khác);
– Xác định phương thức bán cổ phần;
• Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
– Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược;
– Lựa chọn Danh sách các tổ chức mời làm nhà đầu tư chiến lược;
• Tư vấn hoàn thiện hồ sơ Phương án cổ phần hoá để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
• Tư vấn xây dựng Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần;

2) Tư vấn thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO):
• Tư vấn Lựa chọn thời điểm chào bán;
• Lập hồ sơ chào bán (Bản công bố thông tin; Quy chế đấu giá; Thông báo đấu giá)
• Hướng dẫn Khách Hàng tổ chức Roadshow
– Chuẩn bị slide, tài liệu giới thiệu cơ hội đầu tư;
– Xây dựng Chương trình Roadshow và hỗ trợ thực hiện buổi Roadshow hiệu quả;
– Hướng dẫn Khách Hàng chuẩn bị câu trả lời các vấn đề nhà đầu tư sẽ quan tâm (dataroom).
• Hướng dẫn Khách hàng các thủ tục pháp lý để thực hiện Đấu giá tại HNX và làm Đại lý đấu giá (trong trường hợp giá trị đấu giá trên 10 tỷ đồng)
• Tổ chức đấu giá tại FPTS (trong trường hợp giá trị đấu giá dưới 10 tỷ đồng)

3) Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thành lập
• Tư vấn soạn chương trình và kịch bản Đại hội
• Rà soát, chuẩn hóa các Báo cáo nội dung các tờ trình, qui chế bầu cử, qui chế làm việc tại đại hội…
• Soạn các văn bản khác phục vụ đại hội: kịch bản Đại hội, Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội và các mẫu về họp nhóm cổ đông khác
• Sử dụng phần mềm thay mặt Công ty làm thủ tục đăng ký tham dự, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
• Tư vấn giải đáp thắc mắc của cổ đông
• Tư vấn Công bố thông tin trước và sau khi tổ chức Đại hội cổ đông
Chúng tôi có thể cần phải điều chỉnh Phạm vi Công việc của đề xuất tùy vào tính chất thông tin của Công ty và tình hình thị trường chứng khoán và sau phần kiểm tra ban đầu về những hồ sơ do Ban Giám đốc Công ty cung cấp.

Leave a Comment